Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 459 W KM 7+887 W M. NIEWODNIKI - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez:

 

FASYS MOSTY Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śl. 139A/3

53-317 Wrocław

- za cenę: 44.895,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 30 dni.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 95,00 punktów w kryterium „cena”,

-   5,00 punktów w kryterium „termin płatności”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1. oferta nr 6 złożona przez Pracownia Projektowa MOSTOPOL sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 46-020 Czarnowąsy  otrzymała w kryteriach oceny ofert  83,81 punktów w tym:

78,81 pkt – „cena”

  5,00 pkt – „termin płatności”

2. oferta nr 5 złożona przez Pracownia Projektowa MOST Marta Włodarczak, Tomasz Świderski Sp. j. Wargowo 88 64-605 Wargowo,  otrzymała w kryteriach oceny ofert 78,00 punktów w tym:

73,00 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

3. oferta nr 2 złożona przez EMProjekt Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 7 40-040 Katowice   otrzymała w kryteriach oceny ofert 65,41 punktów w tym:

60,41 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

4. oferta nr 4  złożona przez Pracownia Inżynierska Eugeniusz Banek ul. Wiejska 28 44-350 Gorzyczki otrzymała w kryteriach oceny ofert 62,89 punktów w tym:

57,89 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

5. oferta nr 3  złożona przez Tercopol Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach Oddział we Wrocławiu ul. Stanisławowska 27 54-611 Wrocław otrzymała w kryteriach oceny ofert 59,43 punktów w tym:

54,43 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”

6. oferta nr 1  złożona przez PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/74-75 53-676 Wrocław otrzymała w kryteriach oceny ofert 44,03 punktów w tym:

39,03 pkt – „cena”

  5,00  pkt – „termin płatności”