Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWEST. NAD REAL. INWEST.: 1. ROZB. DR. WOJ. NR 426 NA ODC. PIOTRÓWKA-ZAWADZKIE OD KM 0+188 DO KM 7+896, 2. ROZB. DR. WOJ. NR 408 NA ODC. KĘDZIERZYN-KOŹLE-STARE KOŹLE OD KM 3+300 DO KM 5+500” - W PODZIALE NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 17.06.2016 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.06.2016 r. pod numerem 96513-2016.

Opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia: 762,50 PLN brutto.
Warunki i sposób płatności: za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego. Podana cena nie obejmuje kosztów przekazania.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_04ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_04ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_04ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_04specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_04oferta.doc

6. Formularz cenowy:

XLS2a_03formcen_zad1.xls
XLS2b_03formcen_zad2.xls
XLS2c_03formcen_zad3.xls
XLS2d_03formcen_zad4.xls
XLS2e_03formcen_zad5.xls
XLS2f_03formcen_zad6.xls

7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC3_04ośwart22.doc

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

DOC4_04ośwart24.doc

9. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_04listapodm.doc

10. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC6a-6f_04wykusł_zad1-6.doc

11. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC7a-7f_04wykos_zad1-6.doc

12. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC8_04wzórzobow.doc

13. Projekt umowy:

PDF9_04projum.pdf

14. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_04zakrczynności.pdf

15. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_04zadinspkoord.pdf

16. Przedmiar robót:

PDF12a_przedmrob.pdf
PDF12b_przedmrob.pdf

17. Dokumentacja projektowa:

ZIP13a_dokproj1.zip
ZIP13a_dokproj2.zip
ZIP13a_dokproj3.zip
ZIP13b_dokproj1.zip
ZIP13b_dokproj2.zip

18. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF14a_spectech.pdf
PDF14b_spectech.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2016
  przez: Bartosz Różycki
 • opublikowano:
  21-06-2016 13:30
  przez: Bartosz Różycki
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 1378
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl