Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA RONDA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 I 415 (UL. OPOLSKA, 1 MAJA, GŁOWACKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI KRAPKOWICE - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości Krapkowice” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 3 firmy:

P.U.H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

za cenę: 360.562,45 PLN brutto i gwarancją jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy od daty odbioru zamówienia.

 

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 95,00 punktów, w tym:

95 pkt  – „cena oferty”

  0 pkt – „gwarancja jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

1. oferta nr 1 złożona przez HUCZ  Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów otrzymała w kryteriach oceny ofert 92,91 punktów w tym:

87,91 pkt – „cena”

5 pkt – „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”     

2. oferta nr 7 złożona przez Lidera konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn – Koźle, Partnera: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11 48-100 Głubczyce, Partnera: ADAC-LEWAR Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11 42-141 Przystajń otrzymała w kryteriach oceny ofert 92,90 punktów w tym:

87,90 pkt – „cena”

5 pkt – „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”     

3. oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec otrzymała w kryteriach oceny ofert 91,06 punktów w tym:

86,06 pkt – „cena”

5 pkt – „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”     

4. oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+” Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b 47-230 Kędzierzyn – Koźle otrzymała w kryteriach oceny ofert 89,21 punktów w tym:

84,21 pkt – „cena”

5 pkt – „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”     

5. oferta nr 6 złożona przez Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,85 punktów w tym:

80,85 pkt – „cena”

5 pkt – „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”     

6. oferta nr 5 złożona przez DROG-BUD Sp. z o.o. Lubojenka, ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa otrzymała w kryteriach oceny ofert 77,71 punktów w tym:

72,71 pkt – „cena”

5 pkt – „gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową”