Przejdź do treści strony WCAG

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO, PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017 W PODZIALE NA ZADANIA- Informacja o wyborze ofert

Strona archiwalna

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „sukcesywną dostawę kruszywa naturalnego, przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 w podziale na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

 

- na zadanie nr 1  (ofertę nr 4) złożoną przez
 
Firmę Handlową „EURO-STANDARD” S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole za cenę:

78.228,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
5,00 punktów  – ,,termin płatności faktury”.
 
- na zadanie nr 2   (ofertę nr 4) złożoną przez

Firmę Handlową „EURO-STANDARD” S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole za cenę:

30.750,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

- na zadanie nr 3   (ofertę nr 4) złożoną przez

Firmę Handlową „EURO-STANDARD” S.C. Antoni i Andrzej Król, ul. Strzelecka 53, 45-525 Opole za cenę:

60.885,00 PLN brutto i terminem płatności faktury do 21 dni, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – ,,cena”,
5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

 

   Zamawiający może zawrzeć umowę na zadanie nr 1 z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 1  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Podpisanie umów z wybranym wykonawcą na zadanie nr 2 i 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

 
   Pozostałe oferty wykonawców otrzymały na poszczególne zadania następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:


1)   Zadanie nr 1:
      a) oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,
                       ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów otrzymała 99,41 punktów
, w tym:
                     - 94,41 punktów – ,,cena”,
                     -  5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”,

      b) oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
                       ul.  Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 65,42 punktów, w tym:
                     - 60,42 punktów – ,,cena”,
                     -  5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

2)   Zadanie nr 2:
      a) oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,
                       ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
otrzymała 84,17 punktów, w tym:
                     - 79,17 punktów – ,,cena”,
                     -  5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”,

      b) oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
                       ul.  Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 51,39 punktów, w tym:
                     - 46,39 punktów – ,,cena”,
                     -  5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.

3) Zadanie nr 3:
      a) oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,
                       ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
otrzymała 86,78 punktów, w tym:
                     - 81,78 punktów – ,,cena”,
                     -  5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”,

      b) oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
                       ul.  Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 94,79 punktów, w tym:
                     - 89,79 punktów – ,,cena”,
                     -  5,00 punktów – ,,termin płatności faktury”.