Przejdź do treści strony WCAG

Starszy Referent WG

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 ul. Oleska 127

45-231 Opole

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

starszy referent w Wydziale Geodezji

 (określenie stanowiska )

 

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  1. wykształcenie: wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym mgr inż.

a)staż pracy:  bez wymagań

b)obywatelstwo: polskie

d)  niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,

e)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)   nieposzlakowana opinia

g)  znajomość przepisów prawa wynikających z :

ustaw o samorządach,

ustawy o drogach publicznych,

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

ustawy o gospodarce nieruchomościami,

kodeksu postępowania administracyjnego.

h)  umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Excel, Word, AutoCAD, GIS.

2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

-  umiejętność pracy w zespole,

-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,

-  zdolność analitycznego myślenia.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1.  Prowadzenie ewidencji gruntów.
  2. Kontrola i odbiór granic pasów drogowych.
  3.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na cele inwestycyjne, modernizacyjne i inne związane z działalnością Zarządu w drodze cywilno-prawnej oraz administracyjnej.

d.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie.

e. Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem w trwały zarząd nabytych nieruchomości  oraz wygaszanie  trwałego zarządu.

f. Regulacja stanu własności dróg związana ze zmianą ich kategorii.

g.Przygotowywanie materiałów przetargowych i udział w przetargach na obsługę geodezyjną.

h.Przygotowywanie zleceń do opracowywania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz szacowania gruntów niezbędnych do zajęcia pod cele inwestycyjne, modernizacyjne i inne oraz odbiór techniczny robót geodezyjnych.

i.Załatwianie skarg i wniosków związanych ze stanem własnościowym dróg wojewódzkich.

j.Prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką nieruchomościami.

k.Archiwizacja dokumentów związanych z działalnością wydziału.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

- dokonywanie objazdów dróg w celu dokonania wizji lokalnej w terenie,

- praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;

- uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);

5. W miesiącu czerwcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 3,51%.

6.  Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny,

b)  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania),

c)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcie zawodowe,

e)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,

f) kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,

g)  kserokopie posiadanych referencji lub opinii,

h)  oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,

i)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze WG” adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45‑231 Opole.

Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

7.  Dokumenty należy złożyć w terminie do 1 sierpnia 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.

8.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.

O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie.

9.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

 

 

Informacja:

Administratorem danych osobowych kandydata w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135z późn. zm.) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 127.

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby niniejszej rekrutacji.

Kandydat ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.