Przejdź do treści strony WCAG

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA OKRES 24 MIESIĘCY - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „sukcesywną dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 firmy:

Artim Sp. z o.o.
Ul. Oleska 121
45-231 Opole

za cenę: 299.675,99 PLN brutto i terminem dostawy - 1 dzień roboczy.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 50,00 punktów – ,,cena (materiały eksploatacyjne)”,
- 20,00 punktów – ,,cena (materiały biurowe)”,
- 30,00 punktów – „termin dostawy”.

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.        
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.