Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP II. ZADANIE 5. BUDOWA OBWODNICY M. MALNIA I CHORULA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU OD KM 20+846,46 DO KM 27+010,10

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 10 oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 23.08.2016 r.

 

UWAGA NR 1:

W dniu 06.09.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 25 sprostowań ogłoszenia oraz umieszczono je poniżej w załączeniu.
W załączonych 25 sprostowaniach dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość (dodatkowe informacje należy czytać łącznie począwszy od sprostowania nr 1, 2, 3, ... i kolejno aż do sprostowania nr 25).

UWAGA NR 2:
W dniu 08.09.2016 r. dla lepszej czytelności treści zawartej w powyższych 25-u sprostowaniach przekazanych w dniu 06.09.2016 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej poniżej w załączeniu zamieszczono sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 08.09.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawierajęce łączną treść z wszystkich powyższych 25-u sprostowań.

UWAGA NR 3:
W dniu 13.09.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o dokonaniu zmiany treści siwz oraz wprowadzeniu zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wynikający z pisma poniższy załącznik:
- Zmieniona i obowiązująca strona nr 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

UWAGA NR 4:
W dniu 20.09.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Nowa i obowiązująca strona nr 3 i 4 SIWZ.
2. Nowa i obowiązująca strona nr 24 SIWZ.
W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 13.10.2016 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.10.2016 r. o godz. 10:15.

UWAGA NR 5:
W dniu 04.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniona i obowiązująca strona nr 24 siwz.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 01 – Formularz oferty.
3. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 05 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
4. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 06 – Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 23 – Grupa kapitałowa.
5. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 – Projekt Umowy ze zmienioną kartą gwarancji.
6. Uzupełnione specyfikacje techniczne dla zadania A.
7. Rysunek: Dylatacja zatoki.
8. Uzupełniona specyfikacja M-13.01.00 rew.01.
9. Uzupełniona dokumentacja branży teletechnicznej.
10. Uzupełnione decyzje ZRID.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 20.09.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
,,4. Nowa i oboiązująca str. nr 24 SIWZ dodana 20.09.2016 r.".

Ponadto usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 29.08.2016 r.stare, nieaktualne załączniki:
,,Zał. nr 01 - Formularz oferty - Malnia i Chorula",
,,Zał. nr 05 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - Malnia i Chorula",
,,Zał. nr 06 - lista podmiotów Malnia i Chorula",
,,Zał. nr 07 - Projekt Umowy z kartą gwarancji - Malnia i Chorula".

UWAGA NR 6:
W dniu 06.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania zadane przez wykonawców wraz z wprowadzonymi zmianami oraz wynikające z udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02 – Kosztorys ofertowy.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02 – Przedmiar robót
3. Uzgodnienie SN i NN Tauron S.A.
4. Warunki techniczne WN Tauron S.A.
5. Uzgodnienie WN Tauron S.A.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczone w dniu 29.08.2016 r.stare, nieaktualne załączniki:
,,Zał. nr 02 - Kosztorys ofertowy - Malnia i Chorula",
,,Zał. nr 02 - Przedmiar robót - Malnia i Chorula",

UWAGA NR 7:
W dniu 07.10.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z odp. na pyt. 4 (ze zmianą odpowiedzi na pytanie nr 33 - udzielonej w zamieszczonym w dniu 06.10.2016 r. na stronie internetowej zamawiającego piśmie nr WP.6021.07.2016 - pyt. 3 z dnia 06.10.2016 r.) oraz wynikający z udzielonej odpowiedzi poniższy załącznik:
1. Zmieniona i obowiązująca strona nr 24 SIWZ dodana 07.10.2016 r..

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 04.10.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
,,02. Zmieniona i obowiązująca str. nr 24 SIWZ dodana 04.10.2016 r.".

W związku ze zmianą udzielonej odpowiedzi zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 14.10.2016 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.10.2016 r. o godz. 11:15.

UWAGA NR 8:
W dniu 14.10.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o dokonaniu zmian treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu oraz wynikające z wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniona i obowiązująca strona nr 4 SIWZ.
2. Zmieniona i obowiązująca strona nr 24 SIWZ
Jednocześnie zamawiający informuje, że zamieszczoną w dniu 20.09.2016 na stronie internetowej zamawiającego stronę nr 4 SIWZ uznaje się za nieważną.
Ponadto usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 07.10.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
,,3. Zmieniona i obowiązująca str. nr 24 SIWZ dodana 07.10.2016 r.".

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.11.2016 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.11.2016 r. o godz. 11:15.

UWAGA NR 9:
W dniu 25.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o dokonaniu zmian treści SIWZ oraz wynikające z wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmieniona i obowiązująca strona nr 19 SIWZ.
2. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt Umowy z kartą gwarancji.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 04.10.2016 r. stary, nieaktualny załącznik:
,,06. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt umowy ze zmien. kartą gwar dodany 4.10.2016 r."

UWAGA NR 10:
W dniu 07.11.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wynikający z przedłużenia terminu składania ofert poniższy załącznik:
1. Zmieniona i obowiązująca strona nr 24 SIWZ.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 14.10.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
,,4. Zmieniona i oboiązująca str. nr 24 SIWZ dodana 14.10.2016 r.".

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 15.11.2016 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.11.2016 r. o godz. 11:15.

UWAGA NR 11:
W dniu 09.11.2016 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z informacją o dokonaniu zmian treści SIWZ oraz wynikające z wprowadzonych zmian poniższe załączniki:
1. Zmienioną i obowiązująca stronę nr 19 SIWZ.
2. Zmienioną i obowiązująca stronę nr 24 SIWZ.
3. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 – Projekt Umowy z kartą gwarancji.

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu:
a) 07.11.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
   ,,3. Zmieniona i obowiązująca str. nr 24 SIWZ dodana 07.11.2016 r.".
b) 25.10.2016 r.stary, nieaktualny załącznik:
   ,,Zmieniona i obowiązująca str. nr 19 SIWZ dodana 25.10.2016 r.".
   ,,Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt Umowy z kartą gwar dodany 25.10.2016 r.".

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 18.11.2016 r. na godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.11.2016 r. o godz. 11:15.


Załączniki:

PDF1. Pismo ze zmianami i przedł term. skład. ofert Malnia i Chorula dodane 09.11.2016 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE dodane 09.11.2016 r.pdf
PDF3. Zmieniona i obowiązująca str. nr 19 SIWZ dodana 09.11.2016 r.pdf
PDF4. Zmieniona i obowiązująca str. nr 24 SIWZ dodana 09.11.2016 r.pdf
PDF5. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 07 - Projekt umowy z kartą gwar dodany 09.11.2016 r.pdf
 

 

PDF1. Pismo z przedłużeniem terminu składania ofert dodane 07.11.2016 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE dodane 07.11.2016 r.pdf

 

 

PDF1. Pismo ze zmianami Malnia i Chorula dodane 25.10.2016 r.pdf


 

PDF1. Pismo ze zmianami Malnia i Chorula dodane 14.10.2016 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia dodane 14.10.2016 r.pdf
PDF3. Zmieniona i obowiązująca str nr 4 SIWZ dodana 14.10.2016 r.pdf
 

 

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 4 wraz z przedł. term skł. ofert dodane 07.10.2016 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE dodane 07.10.2016 r.pdf

 

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 3 wraz ze zmianami dodane 06.10.2016 r.pdf
XLS2. Zmieniony i obowiązujący Zał nr 02 - Kosztorys ofertowy dodany 06.10.2016 r.xls
PDF3. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 02 - Przedmiar robót dodany 06.10.2016 r.pdf
ZIP4. Uzgodnienie SN i NN Tauron S.A dodane 06.10.2016 r.zip
PDF5. Warunki techniczne Tauron WN dodane 06.10.2016 r.pdf
PDF6. Uzgodnienie Tauron WN dodane 06.10.2016 r.pdf
 

PDF01. Pismo z odp. na pyt. 2 wraz ze zmianami dodane 4.10.2016 r.pdf

DOC03. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 01 - Formularz oferty dodany 4.10.2016 r.doc
DOC04. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 05 - Wzór zobow podmiotu trzeciego dodany 4.10.2016 r.doc
DOC05. Zmieniony i obowiązujący Zał. nr 06 - Ośw art. 24 ust.1pkt23 Grupa kapit dodany 4.10.2016 r.doc

PDF07. Uzupełnione Specyfikacje Techniczne Zadanie A - dodane 4.10.2016 r.pdf
PDF08. Rysunek Dylatacja zatoki Model (1).pdf
PDF09. Uzupełniona OST_M.13.01.00_rev_01.pdf
ZIP10. Uzupełniona dokumentacja Teletechnika.zip
ZIP11. Uzupełnione Decyzje ZRID.zip
 

PDF1. Pismo z odp. na pyt. 1 wraz ze zmianami dodane 20.09.2016 r.pdf
PDF2. Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE dodane 20.09.2016 r.pdf
PDF3. Nowa i obowiązująca str. nr 3 i 4 SIWZ dodana 20.09.2016 r.pdf

 

PDFPismo ze zmianami 1 siwz i ogłoszenia Malnia i Chorula dodane 13.09.2016 r..pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji UE dodane 13.09.2016 r.pdf
PDFZmieniona i obowiązująca strona nr 13 SIWZ dodana 13.09.2016 r.pdf
 

PDFSprostowanie ogłoszenia opublikowane w dzienniku Urzędowym UE (w całości) dodane 08.09.2016 r.pdf
 

PDFSprostowanie ogłoszenia 01 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 02 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 03 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 04 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 05 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 06 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 07 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 08 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 09 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 10 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 11 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 12 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 13 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 14 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 15 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 16 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 17 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 18 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 19 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 20 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 21 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 22 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 23 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 24 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
PDFSprostowanie ogłoszenia 25 przekazane Urzędowi Publikacji UE.pdf
 

 

PDFOgłoszenie o zamówienie opublikowane w dzienniku Urzędowym UE - Malnia i Chorula.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Malnia i Chorula.pdfDOCZał. nr 03 - Oświadczenie JEDZ - Malnia i Chorula.doc
PDFZał. nr 04 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdfPDFZał. nr 08 - Specyfikacje techniczne - Malnia i Chorula.pdf
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 01 - Łącznik.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 02 - drogi.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 03 - obiekty_inz.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 04 - ochr_akust.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 05 - wod_kan.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 06 - zielen.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 07 - odwodnienie cz. 1.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 08 - odwodnienie cz. 2.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 09 - pisma ZUD plansze cz. 1.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 10 - pisma ZUD plansze cz. 2.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 11 - operat 22.05 cz. 1.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 12 - operat 22.05 cz. 2.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 13 - operat 22.05 cz. 3.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 14 - operat 16.06 uzupeln.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 15 - docelowa rogan. ruchu.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 16.zip
ZIPZał. nr 10 - Uzgodnienia Malnia i Chorula.zip