Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2014

Logo.jpeg

 

„Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47
do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Wykonawca Robót:

PRUiM Mosty Sp. z o.o. ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

 

Wartość zadania:                                             2 658 637,96 zł. brutto

Dofinansowanie - Środki Unii Europejskiej:        2 259 842,26  zł brutto  

Budżet Państwa:                                              398 795,70 zł brutto

 

Okres realizacji inwestycji:

- Podpisanie umowy – 08.05.2014r.

- Zakończenie robót – 31.10.2014r.

 

W ramach inwestycji wykonano:

Rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu w jego miejscu. Nowy most zaprojektowany został na obciążenie klasy A tj. pojazd 50 ton. Ustrój nośny wykonany z prefabrykatów strunobetonowch typu Kujan NG dł. 12,0 m, oparty na dwóch przyczółkach żelbetowych posadowionych na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych 40x40 cm dł. 8,0 m. Na obiekcie wykonano jednostronny ciąg pieszo rowerowy oraz chodnik dla pieszych. Dla poprawy bezpieczeństwa przewidziano zastosowanie barier energochłonnych. W ramach inwestycji dokonano przebudowy drogi na długości 400 m, polegającej na rozbiórce istniejącej konstrukcji drogowej i ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych zaprojektowanych dla obciążenia 11,5 ton na oś.

Dla zminimalizowania kosztów społecznych wynikających z utrudnień i ewentualnych objazdów w ramach inwestycji wykonano tymczasowy mostu objazdowy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego mostu stałego.

01.jpeg 

02.jpeg 

03.jpeg 

04.jpeg 

06.jpeg 

07.jpeg 

08.jpeg 

09.jpeg 

10.jpeg 

11.jpeg

 

 

 

 

„Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654
w m. Łosiów wraz z dojazdami”

Wykonawca Robót:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin

Wartość zadania: 4.599.894,25 zł brutto

Zadanie współfinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury
i Budownictwa na rok 2015 r.

Okres realizacji inwestycji:

- Podpisanie umowy – 03.12.2014r. z terminem zakończenia do – 30.11.2015r.

- Zakończenie robót – 17.07.2015r.  (skrócenie terminu zakończenia o 3,5 m-ca)

 

W ramach inwestycji wykonano:

- rozbiórkę starego trzy przęsłowego wiaduktu żelbetowego o dł. całkowitej 42,20 m,

- rozbiórkę drogi wojewódzkiej na odcinku 420 mb,

- rozbiórkę przepustu pod droga wojewódzką z rur betonowych fi 1000 mm,

- budowę tymczasowej kładki dla pieszych nad linią kolejowa dla utrzymania ruchu pieszych pomiędzy peronami stacyjnymi stacji Łosiów oraz dla zapewnienia pieszego ruchu lokalnego,

- budowę nowego wiaduktu o konstrukcji jednoprzęsłowej długości całkowitej 38,50 m z zastosowaniem belek prefabrykowanych strunobetonowych typu „T” o nośności odpowiadającej klasie B wg PN-85/S-10030 Obciążenia.

- budowę drogi wojewódzkiej  na odcinku 420 mb szerokości 6,0 m wraz z obustronnymi poboczami,

- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową wraz z jej przebudową na odcinku 80 mb,

- budowę obustronnych chodników na długości 150 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 462 oraz budowę obustronnych chodników wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 80 m,

- przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika odparowywującego i przepustu pod droga wojewódzką,

- przebudowę wodociągu, linii teletechnicznej

- rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu poprzez zamocowanie barier energochłonnych, balustrad i osłon przeciwporażeniowych oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego w tym również przejść dla pieszych. 

 

01.jpeg 

02.jpeg 

03.jpeg 

04.jpeg 

05.jpeg 

06.jpeg