Przejdź do treści strony WCAG

Sprzedaż 93 sztuk drzew na pniu w podziale na zadania

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

  1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , 45-231 Opole, ul. Oleska 127

 

  1. Miejsce przetargu 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , 45-231 Opole, ul. Oleska 127

Przetarg  pisemny ofertowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05.10.1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz.U. nr 97 poz. 443 z dn. 19.10.1993r. z późn. zmianami).

    3. Przedmiot przetargu

Sprzedaż 93 sztuk drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w podziale na zadania:

zadanie nr 1 – droga nr 417

zadanie nr 2 – drogi nr 416, nr 420, nr 425, nr 429, nr 435, nr 451, nr 454, nr 458.

    Szczegółowy wykaz drzew zawiera pkt. I Instrukcji dla Kupującego.

    Przewidywalna ilość drewna pozyskanego z wycinki z podziałem na zadania wynosi:

    - zadanie nr 1: 92,54 m 3           

      - zadanie nr 2: 60,88 m 3

 

  1. Termin wykonania wycinki drzew i uporządkowania terenu: 30.11.2016r.

 

  1. Sprzedający wyznaczył cenę wywoławczą za sprzedawane drewno w wysokości:

- zadanie nr 1: 12 142,28 zł (z VAT) brutto,

- zadanie nr 2: 7 670,58 zł (z VAT) brutto.

6.     Wadium w wysokości:

       - zadanie nr 1 – 1 200,00 zł

       - zadanie nr 2 – 760,00 zł

      powinno być wniesione przelewem na konto Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

      nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty; oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny, jeżeli wadium złożone jest w innej formie niż gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy.

 

  1. Instrukcję dla Kupującego można otrzymać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul.     Oleska 127, od dnia 20.09.2016 r. w godz. 700 - 1500 lub na pisemny wniosek za pobraniem pocztowym. Instrukcja dostępna jest też na stronie internetowej zdw.bip.zdw.opole.pl

 

  1. Uprawniony do kontaktów z oferentami – Izabela Kozubek tel. (77) 459 18 18 od poniedziałku do piątku  w godz. 630- 1430 
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opatrzonym napisem : 

Sprzedaż 93 sztuk drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich w podziale na zadania administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz

„ Nie otwierać przed godz. 1015 w dniu 30.09. 2016 r.”

Oferty należy składać w terminie do 30.09.2016 r. do godz 10 00 , w siedzibie ZDW Opole 45-231 Opole,  ul. Oleska 127. Opakowanie musi posiadać nazwę i adres oferenta , aby można było odesłać ofertę  w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

 

  1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016 r. o godz. 1015 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu  ul. Oleska 127.
  1. W przetargu mogą brać udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w pkt. IV Instrukcji dla Kupującego.
  1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie 

Najwyższa oferowana cena zakupu ( brutto) drewna na pniu  - 100%

 

Opole, 19.09.2016 r.

 

PDFProjekt umowy 2016.pdf

PDFInstrukcja dla Kupującego 2016.pdf

DOCXformularz oferty cenowej 2016 - zadanie nr 1.docx

DOCXformularz oferty cenowej 2016 - zadanie nr 2.docx