Przejdź do treści strony WCAG

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA BUDOWA DROGI TECHNOLOGICZNEJ STANOWIĄCEJ OBJAZD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 WRAZ Z MOSTEM TYMCZASOWYM NAD RZEKĄ ŚCINAWĄ NIEMODLIŃSKĄ W M. NIEMODLIN - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


               Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na     „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Budowa drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym nad rzeką Ścinawą Niemodlińską w m. Niemodlin”" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 firmy:

DMK Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 64/7
44-200 Rybnik

za cenę: 59.839,50 PLN brutto i terminem płatności – 30 dni.
 
            Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 95,00 punktów – "cena”,
-   5,00 punktów – "termin płatności”.

            W niniejszym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.        
Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.