Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ETAP 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.10.2016 r. pod numerem 317059-2016.


Uwaga!
Dnia 14.10.2016 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i dwa brakujące pliki ze zdjęciami.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania:

PDF08odppytwww.pdf

2. Dwa brakujące pliki ze zdjęciami:

PDFzdj1.pdf
PDFzdj2.pdf


Uwaga!
Dnia 06.10.2016 r. dodano pismo ze zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i nową stronę 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.10.2016 r. pod numerem 318804-2016.


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF08zmspecwww.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_08ogłozmogłwww.pdf

3. Nowa strona 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_08spec_str10.pdf

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_08ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_08specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_08oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_08kosztofzbior.xls

XLS2_08kosztof.xls

PDF2_08przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_08ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_08ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_08listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_08wzórzobow.doc

9. Projekt umowy i karta gwarancyjna:

PDF7_08projum+kartagwar.pdf

10. Dokumentacja projektowa:

ZIP8_08dokproj1.zip
ZIP8_08dokproj2a.zip
ZIP8_08dokproj2b.zip
ZIP8_08dokproj2c.zip
ZIP8_08dokproj3.zip
ZIP8_08dokproj4.zip

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP9_08spectech.zip