Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 457 NA ODCINKU STARE SIOŁKOWICE-HOSPICJUM-POPIELÓW OD KM 20+960 DO KM 22+600 - Informacja o wyborze oferty

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

      Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinki Stare Siołkowice-Hospicjum-Popielów od km 20+960 do km 22+600” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez:

REMOST
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
Ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

za cenę: 2.721.295,01 PLN brutto i zadeklarowanym okresem gwarancji wynoszącym 5 lat.
 
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,gwarancja”.
 

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą  nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała  90,22 punktów, w tym:
- 50,22 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja”,

2) oferta nr 3Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.,
ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
otrzymała 82,46 punktów, w tym:
- 42,46 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,gwarancja”,

3) oferta nr 5STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka,
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław
otrzymała 78,70 punktów, w tym:
- 38,70 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja”.