Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 8 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 17.10.2016 r. pod numerem 324938-2016.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_36ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_36specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_36oferta.doc

4. Formularz cenowy (zadania nr 1 i 2):

DOC2a_36formcenzad1.doc
DOC2b_36formcenzad2.doc

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_36ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_36ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_36listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_36wzórzobow.doc

9. Projekt umowy:

PDF7_36projum.pdf

10. Szczegółowy wykaz drzew (zadania nr 1 i 2):

PDF8a_36wykazdrzewzad1.pdf
PDF8b_36wykazdrzewzad2.pdf