Przejdź do treści strony WCAG

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ PAS DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ OBSZAR ZABUDOWANY MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI - Informacja

Strona archiwalna

 

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającym przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 5 firmy:

Technical Solutions Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 13 b

47-230 Kędzierzyn – Koźle za cenę: 2.511.422,12 PLN brutto i gwarancją jakości na okres 7 lat od daty odbioru zamówienia.

Oferta  spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

60 pkt  – „cena oferty”

40 pkt  – „gwarancja jakości”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Przed dniem podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryterium oceny ofert:

  1. oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa11,  42-700 Lubliniec otrzymała 99,42 punktów, w tym:

     - 59,42 pkt w kryterium „cena oferty”,

     - 40,00 pkt w kryterium ,,gwarancja jakości”,

2.  oferta nr 2 M-SILNICE a.s. 530 03 Pardubice, Husova 1697 Republika Czeska otrzymała 90,83 punktów, w tym:

     - 50,83 pkt w kryterium „cena oferty”,

     - 40,00 pkt w kryterium ,,gwarancja jakości”,

3.  oferta nr 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” R. Białdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów otrzymała 90,37 punktów, w tym:

     - 50,37 pkt w kryterium „cena oferty”,

     - 40,00 pkt w kryterium ,,gwarancja jakości”,

4.  oferta nr 3 Instalacje Grzewczo – Sanitarne Andrzej Krężel ul. Partyzancka 33, 46-060 Prószków otrzymała 88,56 punktów, w tym:

     - 48,56 pkt w kryterium „cena oferty”,

     - 40,00 pkt w kryterium ,,gwarancja jakości”.

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 24.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFZestawienie ofert - budowa kanalizacji deszczowej m. Januszkowice.pdf
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku: