Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA-

Strona archiwalna

 

Dnia 25.10.2016 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF36ZP-2_.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wycinkę drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 wykonawcy: "Usługi Leśne" Jacek Bronowicki, ul. Leśna 40, Biadacz, 46-022 Luboszyce z ceną 24.429,60 PLN brutto i zadeklarowanym terminem realizacji 06.12.2016 r. - na zadanie nr 1.
Wyżej wymieniony wykonawca na zadanie nr 1 spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryterium oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) oferta na zadanie nr 1:
- "cena" - 60,00 punktów,
- "termin realizacji" - 40,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 72,05 punktów, w tym:
- "cena" - 32,05 punktów,
- "termin realizacji" - 40,00 punktów,

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 1 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Ponadto zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż ceny najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodatkowo zamawiający informuje, że w wyniku postępowania uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 2 wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek z ceną 36.288,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem realizacji 06.12.2016 r. - na zadanie nr 2.