Przejdź do treści strony WCAG

USTAWIENIE ORAZ DEMONTAŻ ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH W PODZIALE NA ZADANIA - SEZON 2016/2017_

Strona archiwalna

 

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

      Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ustawienie oraz demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich w podziale na zadania – sezon 2016/2017” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1
   ofertę nr 2 złożoną przez:

   „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki
   Biadacz, ul. Leśna 40
   46-022 Luboszyce

   za cenę: 50.047,47 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury wynoszącym  21 dni.
 
    Na zadanie nr 1 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
    kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
    - 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
    - 40,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.
 

- na zadanie nr 2
   ofertę nr 2 złożoną przez:

   „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki
   Biadacz, ul. Leśna 40
   46-022 Luboszyce

   za cenę: 84.801,12 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury wynoszącym 21 dni.

   Na zadanie nr 2 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
   Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w   
   kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
    - 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
    - 40,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

- na zadanie nr 3
  ofertę nr 4 złożoną przez:

   Zakład Handlowy Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców A. Jędras
   Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a
   46-380 Dobrodzień

   za cenę: 35.230,28 PLN brutto i zadeklarowanym terminem płatności faktury wynoszącym  21 dni.

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
    kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
    - 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
    - 40,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.


Zamawiający może zawrzeć umowę na zadanie nr 1 i  2  z wybranym wykonawcą, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


 Pozostałe oferty złożone przez wykonawców na zadanie nr 3 otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 1 –  USŁUGI MALARSKIE Dariusz Bronder, Antoniów,
ul. Stawowa 18, 46-040 Ozimek 
otrzymała 80,71 punktów, w tym:
- 40,71 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”,

2) oferta nr 3ARKADIUSZ SYKOŚ, Radawie, ul. Opolska 85, 46-048 Zębowice otrzymała 89,28 punktów, w tym:
-  49,28 punktów w kryterium ,,cena”,
-  40,00 punktów w kryterium ,,termin płatności faktury”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 25.10.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

USTAWIENIE ORAZ DEMONTAŻ ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH W PODZIALE NA ZADANIA – SEZON 2016/2017