Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ETAP 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO_

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 9 w załączeniu.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.11.2016 r. pod numerem 349808-2016.


Uwaga!
Dnia 06.12.2016 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nową stronę 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nowy kosztorys ofertowy, brakujący projekt remontu nawierzchni, STWiORB z nową SST 05.03.13a.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.12.2016 r. pod numerem 359728 - 2016.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą ogłoszenia:

PDF10odppytzmogłwww.pdf

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDF00_10ogłozmogłwww.pdf

3. Nowa strona 20 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_10spec_str20.pdf

4. Nowy kosztorys ofertowy:

XLS2_10kosztofn.xls

5. Brakujący projekt remontu nawierzchni:

PDFprojekt remontu nawierzchni.pdf

6. STWiORB z nową SST 05.03.13a:

ZIP9_10spectechn.zip


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_10ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_10specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_10oferta.doc

4. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

XLS2_10kosztofzbior.xls

-

PDF2_10przedmrob.pdf

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_10ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_10ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_10listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_10wzórzobow.doc

9. Projekt umowy i karta gwarancyjna:

PDF7_10projum+kartagwar.pdf

10. Dokumentacja projektowa:

ZIP8_08dokproj1.zip
ZIP8_08dokproj2a.zip
ZIP8_08dokproj2b.zip
ZIP8_08dokproj2c.zip
ZIP8_08dokproj3.zip
ZIP8_08dokproj4.zip

ZIP8_10dokproj-dod.zip

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

-