Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA OSI PÓŁNOC-POŁUDNIE - DROGA WOJEWÓDZKA NR 454. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KRZYWA GÓRA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.11.2016 r. pod numerem 355650-2016.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_11ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_11specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_11oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_11formcen_zad1.xls
XLS2b_11formcen_zad2.xls
XLS2c_11formcen_zad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_11ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_11ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_11listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_11wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_11wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC8a-8c_11wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_11projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_11zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_11zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót:

PDF12_11przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa:

ZIP13_11dokproj.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP14_11spectech.zip