Przejdź do treści strony WCAG

PEŁN. NADZ. INWEST. DLA INW.: POPR. DOSTĘP. DO WĘZŁÓW AUTOSTR. A4 GOGOLIN I OLSZOWA.ETAP II. ZAD. 5. BUD. OBWOD. M. MALNIA I CHORULA W CIĄGU DR. WOJ. NR 423 NA ODC. OD KM20+846,46 DO KM 27+010,10

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 12 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 29.12.2016 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.01.2017 r. pod numerem 414 - 2017.


Uwaga!
Dnia 23.01.2017 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowy wykaz badań laboratoryjnych kontrolnych.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF10odppytzmspecwww.pdf

2. Nowy wykaz badań laboratoryjnych kontrolnych:

XLS2_12wykbadlabn.xls


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_12ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_12ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_12ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_12specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_12oferta.doc

6. Wykaz badań laboratoryjnych:

-

7. Oświadczenie własne wykonawcy - formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

DOC3_12jedz.doc

8. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_12instrwypjedz.pdf

9. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_12listapodm.doc

10. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_12wzórzobow.doc

11. Projekt umowy:

PDF7_12projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF8_12zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF9_12zadinżproj.pdf

14. Przedmiar robót:

PDF10_12przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa:

ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 01 - Łącznik.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 02 - drogi.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 03 - obiekty_inz.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 04 - ochr_akust.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 05 - wod_kan.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 06 - zielen.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 07 - odwodnienie cz. 1.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 08 - odwodnienie cz. 2.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 09 - pisma ZUD plansze cz. 1.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 10 - pisma ZUD plansze cz. 2.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 11 - operat 22.05 cz. 1.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 12 - operat 22.05 cz. 2.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 13 - operat 22.05 cz. 3.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 14 - operat 16.06 uzupeln.zip
ZIPZał. nr 09 - Dok. projektowa 15 - docelowa rogan. ruchu.zip
ZIPZał. nr 10 - Uzgodnienia Malnia i Chorula.zip

PDF08. Rysunek Dylatacja zatoki Model (1).pdf
ZIP10. Uzupełniona dokumentacja Teletechnika.zip
ZIP11. Uzupełnione Decyzje ZRID.zip

ZIP4. Uzgodnienie SN i NN Tauron S.A dodane 06.10.2016 r.zip
PDF5. Warunki techniczne Tauron WN dodane 06.10.2016 r.pdf
PDF6. Uzgodnienie Tauron WN dodane 06.10.2016 r.pdf

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDFZał. nr 08 - Specyfikacje techniczne - Malnia i Chorula.pdf

PDF07. Uzupełnione Specyfikacje Techniczne Zadanie A - dodane 4.10.2016 r.pdf
PDF09. Uzupełniona OST_M.13.01.00_rev_01.pdf