Przejdź do treści strony WCAG

ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU - W PODZIALE NA ZADANIA_

Strona archiwalna

 


                                           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


      Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw środków transportowych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – w podziale na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1

  ofertę nr 4 złożoną przez:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „SILESIA” Jaworski, Rurynkiewicz sp.j.
  ul. Oleska 133
  45-231 Opole

  za cenę: 45.243,25 PLN brutto.
 
Na zadanie nr 1 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
  - 50,00 punktów w kryterium ,,cena”,
  - 10,00 punktów w kryterium ,,rabat”,
  - 20,00 punktów w kryterium „gwarancja”,
  - 20,00 punktów w kryterium ,,ilość stanowisk naprawczych”


- na zadanie nr 2

  ofertę nr 2 złożoną przez:

  „AUTO-PIOTR II” Piotr Sklorz
  Świercze
  Studnitza 18
  46-300 Olesno

  za cenę: 27.650,03 PLN brutto.

Na zadanie nr 2 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
  - 50,00 punktów w kryterium ,,cena”,
  - 10,00 punktów w kryterium ,,rabat”,
  - 20,00 punktów w kryterium „gwarancja”,
  - 20,00 punktów w kryterium ,,ilość stanowisk naprawczych


- na zadanie nr 3

  ofertę nr 4 złożoną przez:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „SILESIA” Jaworski, Rurynkiewicz sp.j.
  ul. Oleska 133
  45-231 Opole

  za cenę: 27.879,68 PLN brutto.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
  - 50,00 punktów w kryterium ,,cena”,
  - 10,00 punktów w kryterium ,,rabat”,
  - 20,00 punktów w kryterium „gwarancja”,
  - 20,00 punktów w kryterium ,,ilość stanowisk naprawczych


- na zadanie nr 4

  ofertę nr 5 złożoną przez:

  P.H.U. JUNKA AUTOMOBILE Ryszard Junka
  ul. Kołłątaja 14
  48-100 Głubczyce

  za cenę: 36.079,84 PLN brutto.

Na zadanie nr 4 złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
  - 50,00 punktów w kryterium ,,cena”,
  - 10,00 punktów w kryterium ,,rabat”,
  - 20,00 punktów w kryterium „gwarancja”,
  - 20,00 punktów w kryterium ,,ilość stanowisk naprawczych”.


    Zamawiający może zawrzeć umowę na zadanie nr 1, 2 i 4  z wybranym wykonawcą, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
    Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą na zadanie nr 3 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Pozostałe oferty złożone przez wykonawców, na zadanie nr 3, otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

   1) Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg otrzymała 69,55 punktów, w tym:
      - 45,00 punktów w kryterium ,,cena”,
      -  0,00 punktów w kryterium ,,rabat”,
      - 10,00 punktów w kryterium „gwarancja”,
      - 14,55 punktów w kryterium ,,ilość stanowisk naprawczych”.

   2) Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „TOROM” Kazimierz Szczepanek, Steblów, ul. Ogrodowa 11, 47-300 Krapkowice otrzymała 74,12 punktów, w tym:
      - 38,67 punktów w kryterium ,,cena”,
      - 10,00 punktów w kryterium ,,rabat”,
      - 20,00 punktów w kryterium „gwarancja”,
      -  5,45 punktów w kryterium ,,ilość stanowisk naprawczych”.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 27.12.2016 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDF20161227 informacja z otwarcia ofert.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – W PODZIALE NA ZADANIA