Przejdź do treści strony WCAG

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn drogowych zamawiającego_

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn drogowych zamawiającego” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 firmy:

 

Polski Koncern Naftowy

ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

 

za cenę: 546.463,91 PLN brutto i udzielonym rabatem w wysokości 1,5%.

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 20,00 punktów w kryterium ,,cena”

- 80,00 punktów w kryterium „rabat”.

 

                W niniejszym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.        

                Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 14.02.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest w poniższym linku:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn drogowych zamawiającego