Przejdź do treści strony WCAG

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 Z OBIEKTEM MOSTOWYM W M. KOLONOWSKIE Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 14 w załączeniu.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.02.2017 r. pod numerem 29368-2017.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_06ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_06specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_06oferta.doc

4. Formularz cenowy:

XLS2a_06formcen_zad1.xls
XLS2b_06formcen_zad2.xls
XLS2c_06formcen_zad3.xls

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_06ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_06ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_06listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_06wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7a-7c_06wykusł_zad1-3.doc

10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC8a-8c_06wykos_zad1-3.doc

11. Projekt umowy:

PDF9_06projum.pdf

12. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF10_06zakrczynności.pdf

13. Zadania inżyniera projektu:

PDF11_06zadinżkoord.pdf

14. Przedmiar robót:

PDF12_06przedmrob.pdf

15. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 13):

ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 1.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 2.1.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 2.2.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 3.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 4.zip
ZIPRozbudowa drogi Kolonowskie Zał. nr 12 - dok. proj cz. 5.zip

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

PDF14_06spectech.pdf