Przejdź do treści strony WCAG

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ETAP III. ZADANIE 11. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU KIELCZA – GRANICA WOJEWÓDZTWA W KM 38+285 DO KM 41+744. ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 17 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 02.03.2017 r.
Jednocześnie informuje się, że w dniu 03.03.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.03.2017 r. pod numerem 36619-2017.


Uwaga!
Dnia 30.03.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i nową stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia z treścią zmienionych zapisów. Przedłużono termin składania ofert na dzień 24.04.2017 r. do godz. 10:00.


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF02zmspec1www.pdf

2. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDFRozbudowa drogi Kielcza - sprostowanie UE.pdf

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDFRozbudowa drogi Kielcza - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf

4. nową stronę specyfikacji istotnych warunków zamówienia z treścią zmienionych zapisów:

PDFrozbudowa-drogi-kielcza-siwz_str25.pdf


Uwaga!
Dnia 30.03.2017 r. dodano pismo z odpowiedzią na pytanie.


1. Pismo z odpowiedzią na pytanie:

PDF02odppyt1www.pdf


Uwaga!
Dnia 29.03.2017 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz brakującą mapę zasadniczą i rozpoznanie stanu i grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni.


1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF02odppytzmspecwww.pdf

2. Brakująca mapa zasadnicza:

ZIPmapazas.zip

3. Brakujące rozpoznanie stanu i grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni:

ZIPgeolog.zip


Załączniki:

PDFRozbudowa drogi Kielcza - ogłoszenie o zamówieniu UE.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza - ogłoszenie zamieszczone w BZP.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza - SIWZ.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza - sprostowanie do ogłoszenia UE.pdf
DOCRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 01 - form. oferty.doc
DOCRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 02 - formularz cenowy.doc
DOCRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 03 - oświadczenie JEDZ.doc
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 04 - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 05 - wzór zobowiązania.doc
DOCRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 06 - lista podmiotów.doc
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 07 - projekt umowy.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 08 - PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 09 - pas graniczny do PFU.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 10 - informacja i promocja.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 11 - specyfikacja techniczna asfaltów.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 12 - harmonogram prac projektowych.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 13 - decyzja środowiskowa.pdf
ZIPRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 14 - raport.zip
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 15 - mapa orientacyjna.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 16 - koncepcja sieci sanitarnej.pdf
PDFRozbudowa drogi Kielcza Zał. nr 17 - schemat oświetlenia dedykowanego.pdf