Przejdź do treści strony WCAG

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w miejscowości Kolonowskie - INFORMACJA

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w miejscowości Kolonowskie” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
Partner: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 39
46-020 Czarnowąsy
Partner: Bud-Bau Opole Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

- za cenę: 5.058.282,11 PLN brutto i gwarancję jakości 7 lat.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice – otrzymała 96,07 punktów, w tym:
- 56,07 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
2) oferta nr 4: „REMOST” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno – otrzymała 93,92 punktów, w tym:
- 53,92 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
3) oferta nr 5: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław – otrzymała 92,40 punktów, w tym:
- 52,40 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 06.03.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:
PDFRozbudowa drogi Kolonowskie - ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 Z OBIEKTEM MOSTOWYM W MIEJSCOWOŚCI KOLONOWSKIE