Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁĘK

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 20.03.2017 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 22.03.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.03.2017 r. pod numerem 48887-2017.

 

Uwaga !!

W dniu 20.04.2017 r. zamieszczono poniżej pismo ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmianą projektu umowy oraz wynikające z pisma poniższe załączniki  - nową i obowiązującą str. 46 i str. 50 - specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nowy zmieniony załącznik nr 07 – projekt umowy.

Załączniki:

PDFPismo do wszystkich pobierających specyfikację ... ze zmianami.pdf
PDFZał. nr 07 - nowy i obowiązujacy projekt umowy DW 411 Przełęk - zmiana 20.04.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 46 siwz.pdf
PDFnowa i obowiązująca strona nr 50 siwz.pdf
 

Jednocześnie usunięto ze strony internetowej zamieszczony w dniu 22.03.2017 r. stary, nieaktualny załącznik nr 07 – projekt umowy.

 


Uwaga!
Dnia 04.04.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF02zmspecwww.pdf


Uwaga!
Dnia 31.03.2017 r. dodano pismo ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.


1. Pismo ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu:

PDF02zmogłwww.pdf

2. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDFOgłoszenie zmian - sprostowanie UE_1.pdf


Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFOgłoszenie zmian - sprostowanie do ogłoszenia UE.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania - rozbudowa dw nr 411 w m. Przełęk.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCZał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
ZIPZał. nr 03 - JEDZ espd-request.zip
PDFZał. nr 04 - instrukcja Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc

 


DOCZał. nr 08 - wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
DOCXZał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.docx
PDFZał. nr 11 - harmonogram prac projektowych.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFZał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHZał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 19 - oświadczenie projektanta Załącznik nr 2 do Umowy.pdf
PDFZał. nr 20 - protokół przekazania dokumentacji powykonawczej.pdf
ZIPZał. nr 21 - mapy.zip