Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁĘK - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie  projektu budowlano-wykonawczego dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk”” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

PHU ARCUS – 2
Hoszowski Tadeusz
ul. Żeliwna 36
40-599 Katowice

- za cenę: 169.432,50 PLN brutto i zadeklarowaniem osoby na stanowisko projektanta branży drogowej, wykazującej doświadczenie w ilości 2 opracowań projektów, wykazanych zgodnie z pkt. 9.2. ppkt.2 siwz.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 88,68 punktów na 100 punktów możliwych do zdobycia, w tym:
- 48,68 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „doświadczenie projektanta drogowego”.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2: BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gomułki 2 44-121 Gliwice   otrzymała w kryteriach oceny ofert 82,48 punktów,  w tym:
- 42,48 punktów – „cena”
- 40,00 punktów – „doświadczenie projektanta drogowego”

2) oferta nr 3: „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” SA ul. Mieszka I 10 40-877 Katowice otrzymała w kryteriach oceny ofert 80,00 punktów,  w tym:
- 60,00 punktów – „cena”
- 20,00 punktów – „doświadczenie projektanta drogowego”

3) oferta nr 7: Pracownia Projektowa PROKOM mgr inż. Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 76,93 punktów,  w tym:
- 36,93 punktów – „cena”
- 40,00 punktów – „doświadczenie projektanta drogowego”

4) oferta nr 5: Lider konsorcjum: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Jana Matejki 7 22-100 Chełm, Partner konsorcjum:  Biuro Opracowywania Programów i  Projektów Inżynierii Komunikacyjnej  „LISPUS” Marcin Dobek ul. J. Matejki 7 22-100 Chełm otrzymała w kryteriach oceny ofert 67,51 punktów,  w tym:
- 27,51 punktów – „cena”
- 40,00 punktów – „doświadczenie projektanta drogowego”

5) oferta nr 4: DMK Inżynieria Sp. z o. o. ul. Kościuszki 64/7 44-200 Rybnik otrzymała w kryteriach oceny ofert 63,45 punktów,  w tym:
- 43,45 punktów – „cena”
- 40,00 punktów – „doświadczenie projektanta drogowego”

6) oferta nr 6: Pracowania Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły  39 45-920 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 51,78 punktów,  w tym:
- 51,78 punktów – „cena”
-   0,00 punktów – „doświadczenie projektanta drogowego”

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 04.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFZestawienie ofert - projekt budowlano - wykonawczy m. Przełęk.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 411 W MIEJSCOWOŚCI PRZEŁĘK