Przejdź do treści strony WCAG

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA..

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

       Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wycinkę drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki z podziałem na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1

   ofertę nr 6 złożoną przez:

   ECOLAND2000 Sp. z o.o.
   ul. Nizinna 2
   58-310 Szczawno-Zdrój

   za cenę: 27.475,20 PLN brutto.
 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

- na zadanie nr 2

   ofertę nr 1 złożoną przez:

   Timexpol Robert Kosiński
   Komarówka 1
   21-230 Sosnowica

   za cenę: 33.145,20 PLN brutto.
  
      Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

 


- na zadanie nr 3

   ofertę nr 3 złożoną przez:

   P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj
   Pacanów 16
   42-140 Panki

   za cenę: 41.990,40 PLN brutto.
  

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.


    Podpisanie umów z  wybranymi wykonawcami, na zadanie nr 1,2 i 3, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


 Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Na zadanie nr 1

       1) Oferta nr 2DIAMANTE Joanna Kosińska, Komarówka 1, 21-230 Sosnowica  otrzymała 97,60 punktów, w tym:
              - 57,60 punktów w kryterium ,,cena”,
              - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.
 
      2)  Oferta nr 4Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ALIA Agnieszka Grabowska, Łany,  ul. Śródleśna 1, 55-002 Kamieniec Wr. otrzymała  85,28 punktów, w tym:
               - 45,28 punktów w kryterium ,,cena”,
               - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

Na zadanie nr 2

       Oferta nr 3P.H.U. „ADT” Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki otrzymała 66,03 punktów, w tym:
             - 26,03 punktów w kryterium ,,cena”,
             - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

Na zadanie nr 3

       1) Oferta nr 2DIAMANTE Joanna Kosińska, Komarówka 1, 21-230 Sosnowica  otrzymała  97,60 punktów, w tym:
              - 57,60 punktów w kryterium ,,cena”,
              - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

       2) Oferta nr 8Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ks. Piotra Gołąba 21, 46-040 Ozimek  otrzymała 96,47 punktów,   w tym:
              - 56,47 punktów w kryterium ,,cena”,
              - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

      3) Oferta nr 7Usługi Sprzętowo-Budowlane i Handlowe Piotr Hejnowski, Biadacz,   ul. Małapańska 16E, 46-022 Luboszyce otrzymała  78,20  punktów, w tym:
             - 38,20 punktów w kryterium ,,cena”,
             - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

      4) Oferta nr 5Zakład Handlowy Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców A. Jędras, Główczyce, ul. Dobrodzieńska 2a, 46-380 Dobrodzień otrzymała 67,69 punktów,  w tym:
             - 27,69 punktów w kryterium ,,cena”,
             - 40,00 punktów w kryterium ,,dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym”.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 05.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF20170505 zbiorcze zestawienie ofert.pdf
 


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.