Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ŁĄCZĄCEGO DROGI WOJEWÓDZKIE 494 I 487 W MIEJSCOWOŚCI OLESNO"

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 17.05.2017 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 19.05.2017 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.05.2017 r. pod numerem 512261-N-2017.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_15ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_15ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_15ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_15specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_15oferta.doc

6. Wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert:

DOC1a_15wykoskryt.doc

7. Formularz cenowy:

XLS2_15formcen.xls

8. Oświadczenie własne wykonawcy - formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

ZIP3_15jedz.zip

9. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_15instrwypjedz.pdf

10. Instrukcja - elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD:

PDF4a_15instrelektrnarzwypjedz.pdf

11. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_15listapodm.doc

12. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_15wzórzobow.doc

13. Projekt umowy:

PDF7_15projum.pdf

14. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat:

DOC8_15wykusł.doc

15. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC9_15wykos.doc

16. Oświadczenie o zatrudnieniu:

DOC10_15ośwzatrud.doc

17. Harmonogram prac projektowych:

PDF11_15harmprac.pdf

18. Parametry odwiertów:

PDF12_15paramodw.pdf

19. Mapa:

PDF13_15mapa.pdf