Przejdź do treści strony WCAG

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

Strona archiwalna

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 22.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFzbiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT - z podziałem na zadania


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT - z podziałem na zadania", przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą na zadanie nr 5 ofertę nr 3 wykonawcy: SALIX Sp. z o.o., ul. Gorzowska 14B, 46-200 Ligota Górna z ceną 89.956,44 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia do koszenia 1 dzień i zadeklarowanym skróceniem terminu koszenia do dnia 05.07.2017 r. - I koszenie oraz do dnia 06.09.2017 r. - II koszenie.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 60,00 punktów,
2) "termin przystąpienia do koszenia" - 10,00 punktów,
3) "skrócenie terminu koszenia" - 30,00 punktów.
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 - Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole otrzymała 80,02 punktów, w tym:
a) "cena" - 40,02 punktów,
b) "termin przystąpienia do koszenia" - 10,00 punktów,
c) "skrócenie terminu koszenia" - 30,00 punktów.
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na zadanie nr 5 nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Ponadto zamawiający informuje, że decyzją zamawiającego postępowanie na zadanie nr 4, zadanie nr 7, zadanie nr 9 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert założonych na dane zadania przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień.
Zgodnie z informacją podaną podczas otwarcia ofert, jakie miało miejsce w dniu 22.05.2017 r., zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie:
a) zadania nr 4 kwotę 96.000,00 PLN brutto,
b) zadanie nr 7 kwotę 71.000,00 PLN brutto,
c) zadanie nr 9 kwotę 96.000,00 PLN brutto,
natomiast cena ofert najwyżej ocenionych (i nie podlegających odrzuceniu) złożonych na powyższe zadania wynosi:
a) na zadanie nr 4 - 153.162,90 PLN brutto,
b) na zadanie nr 7 - 111.908,17 PLN brutto,
c) na zadanie nr 9 - 152.066,30 PLN brutto.
Ponieważ ceny najkorzystniejszych ofert złożonych na powyższe zadania przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie, a zamawiający nie może ich zwiększyć do kwot najkorzystniejszych (i niepodlegających odrzuceniu) ofert zamawiający odstępuje od dalszego badania ofert złożonych w niniejszym postępowaniu (na zadanie nr 4, 7, 9) i postanawia unieważnić postępowaniu w danym zakresie.

Ponadto zamawiający informuje, że unieważnia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie  na zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3, zadanie nr 6 i zadanie nr 8 gdyż na powyższe zadania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.