Przejdź do treści strony WCAG

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZDW W OPOLU ODDZIAŁU TERENOWEGO W OLEŚNIE-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

           Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie", przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 wykonawcy: TOP SERVICE Irena Wilczewska, ul. Oleska 121, 45-231 Opole z ceną 37.451,04 PLN brutto.

          Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryterium oceny ofert "cena" 100,00 punktów.

          Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2 - "ODNOWA" Sp. z o.o., ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole otrzymała w kryterium oceny ofert "cena" 96,47 punktów.

          Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 22.05.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF13ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).