Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 NA ODC. KĘDZIERZYN-KOŹLE - BRZEŹCE” - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 30.05.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert.

PDFProjekt KKoźle-Brzeźce - ZP-2.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce”

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce"" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

"DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA" SA
ul. Mieszka I 10
40-877 Katowice

- za cenę: 198.839,34 PLN brutto i zadeklarowaniem osoby na stanowisko projektanta branży drogowej, wykazującej doświadczenie w ilości 2 opracowań projektów, wykazanych zgodnie z pkt. 9.2. ppkt.2 siwz.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium "cena",
- 40,00 punktów w kryterium "doświadczenie projektanta drogowego".

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Przed dniem podpisania umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 6: PHU ARCUS - 2 Hoszowski Tadeusz, ul. Żeliwna 36, 40-599 Katowice otrzymała w kryteriach oceny ofert 93,26 punktów,  w tym:
- 53,26 punktów - "cena"
- 40,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego",
2) oferta nr 7: Pracowania Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 87,78 punktów,  w tym:
- 47,78 punktów - "cena"
- 20,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego",
3) oferta nr 1: BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice otrzymała w kryteriach oceny ofert 85,08 punktów,  w tym:
- 45,08 punktów - "cena"
- 40,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego",
4) oferta nr 5: Konsorcjum firm: Lider: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm, Partner konsorcjum:, Biuro Opracowywania Programów i  Projektów Inżynierii Komunikacyjnej "LISPUS" Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm otrzymała w kryteriach oceny ofert 83,37 punktów,  w tym:
- 43,37 punktów - "cena"
- 40,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego",
5) oferta nr 8: Pracownia Projektowa PROKOM mgr inż. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole otrzymała w kryteriach oceny ofert 80,16 punktów,  w tym:
- 40,16 punktów - "cena"
- 40,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego",
6) oferta nr 2: Egis Poland sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa otrzymała w kryteriach oceny ofert 56,33 punktów,  w tym:
- 16,33 punktów - "cena"
- 40,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego",
7) oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski Sędzisław 50, 58-410 Marciszów otrzymała w kryteriach oceny ofert 30,97 punktów,  w tym:
- 30,97 punktów - "cena"
- 0,00 punktów - "doświadczenie projektanta drogowego".