Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 NA ODCINKU WYSZKÓW-KUBICE - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Wyszków-Kubice” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 1.430.250,19 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 2: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 95,66 punktów, w tym:
- 55,66 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
2) oferta nr 1: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław – otrzymała 94,32 punktów, w tym:
- 54,32 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 12.06.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFPrzebudowa drogi Wyszków-Kubice - ZP-2.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

Strona archiwalna PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 NA ODCINKU WYSZKÓW-KUBICE