Przejdź do treści strony WCAG

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA_.

Strona archiwalna

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 16.06.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF20170616 zbiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW Z PASA DROGOWEGO DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU NA TERENIE DZIAŁANIA OT - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA_


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZADANIA NR 1 I OD 3 DO 9


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT – z podziałem na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1

   ofertę nr 7 złożoną przez:

   Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk
   ul. Sosnowiecka 11
   48-100 Głubczyce

   za cenę: 149.341,59 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. - I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 3

   ofertę nr 4 złożoną przez:

   „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki
   Biadacz, ul. Leśna 40
   46-022 Luboszyce

   za cenę: 133.749,78 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 4

   ofertę nr 6 złożoną przez:

   REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.
   Al. Przyjaźni 9
   45-573 Opole

   za cenę: 152.117,46 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 5

   ofertę nr 3 złożoną przez:

   SALIX sp. z o.o.
   ul. Gorzowska 14B
   46-200 Ligota Górna

   za cenę: 94.769,57 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 6

   ofertę nr 4 złożoną przez:

   „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki
   Biadacz, ul. Leśna 40
   46-022 Luboszyce

   za cenę: 116.541,18 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 7

   ofertę nr 4 złożoną przez:

   „Usługi Leśne” Jacek Bronowicki
   Biadacz, ul. Leśna 40
   46-022 Luboszyce

   za cenę: 98.824,04 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 8

   ofertę nr 6 złożoną przez:

   REMONDIS OPOLE Sp. z o.o.
   Al. Przyjaźni 9
   45-573 Opole

   za cenę: 120.764,84 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

- na zadanie nr 9

   ofertę nr 3 złożoną przez:

   SALIX sp. z o.o.
   ul. Gorzowska 14B
   46-200 Ligota Górna

   za cenę: 133.117,81 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 06.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 22.10.2017 r. – II koszenie.

    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranymi wykonawcami na zadanie nr 4 i 6 na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na powyższe zadania złożono tylko jedną ofertę.
Podpisanie umów, na zadanie 1,3,5,7,8,9, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Na zadanie nr 1

1)    Oferta nr 2Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
  otrzymała 76,25 punktów, w tym:
- 36,25 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.
 
2)    Oferta nr 1Konsorcjum: GRAMAR  Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec         
- lider, HUCZ Sp. z o.o. sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów - partner

           otrzymała 34,17 punktów, w tym:
- 24,17 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 0,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Na zadanie nr 3

1)    Oferta nr 2Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
  otrzymała 79,25 punktów, w tym:
- 39,25 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Na zadanie nr 5

1)    Oferta nr 6REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 otrzymała 87,19 punktów, w tym:
- 47,19 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Na zadanie nr 7

1)    Oferta nr 6REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 otrzymała 92,98 punktów, w tym:
- 52,98 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Na zadanie nr 8

1)    Oferta nr 1Konsorcjum: GRAMAR  Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec         
- lider, HUCZ Sp. z o.o. sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów - partner

           otrzymała 45,00 punktów, w tym:
- 35,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 0,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Na zadanie nr 9

1)    Oferta nr 6REMONDIS OPOLE Sp. Z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole
 otrzymała 92,52 punktów, w tym:
- 52,52 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE NR 2


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Koszenie traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu na terenie działania OT – z podziałem na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 2

   ofertę nr 5 złożoną przez:

   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOCED-KOMUNAL” Sebastian Cedro
   Domaszowice 282A, 25-900 Kielce

   za cenę: 60.989,60 PLN brutto, zadeklarowanym terminem przystąpienia  do koszenia  
   wynoszącym  1   dzień  oraz   zadeklarowanym   terminem   wykonania  zamówienia  w
   terminie: do dnia 12.09.2017 r. – I koszenie oraz do dnia 28.10.2017 r. – II koszenie.

 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 80,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 10,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

Podpisanie umowy, na zadanie 2, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

    Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

Na zadanie nr 2

1)    Oferta nr 2Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
  otrzymała 75,45 punktów, w tym:
- 35,45 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 30,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.

2)    Oferta nr 1Konsorcjum: GRAMAR  Sp. z o.o., ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec         
- lider, HUCZ Sp. z o.o. sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów - partner

           otrzymała 33,63 punktów, w tym:
- 23,63 punktów w kryterium ,,cena”,
- 10,00 punktów w kryterium „termin przystąpienia do koszenia”,
- 0,00 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu koszenia”.