Przejdź do treści strony WCAG

Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – z podziałem na zadania - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 22.06.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert:

Załącznik:

PDFZP-2 zestawienie zbiorcze ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

 

Strona archiwalna REMONT CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU – Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (na zadanie nr 2)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 417 w miejscowości Maciowakrze”, Zadanie nr 2: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 w miejscowości Głubczyce Sady” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 3 na zadanie nr 2 złożoną przez:

 

BETBRUK Daniel Maćko

ul. Żeromskiego 27a

48-100 Głubczyce

- za cenę: 414.839,46 PLN brutto, terminem realizacji przedmiotu zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy oraz pisemną gwarancją jakości na okres 60 miesięcy od daty odbioru zamówienia

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 98,33 punktów, w tym:

- 58,33 punktów w kryterium „cena”,

- 20,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,

- 20,00 punktów w kryterium „termin wykonania”.

 

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostała oferta wykonawcy otrzymała następującą ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 1: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce – otrzymała 95,00 punktów, w tym:

- 60,00 punktów w kryterium „cena”,

- 20,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,

- 15,00 punktów w kryterium „termin wykonania”.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont chodników w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu - z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 417 w miejscowości Maciowakrze", Zadanie nr 2: "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 416 w miejscowości Głubczyce Sady" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1 na zadanie nr 1 złożoną przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Adrian Bąk
ul. Sosnowiecka 11
48-100 Głubczyce

- za cenę: 267.453,64 PLN brutto, terminem realizacji przedmiotu zamówienia 60 dni od dnia podpisania umowy oraz pisemną gwarancją jakości na okres 48 miesięcy od daty odbioru zamówienia

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 75,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium "cena",
- 10,00 punktów w kryterium "gwarancja jakości",
- 5,00 punktów w kryterium "termin wykonania".

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) gdyż złożono tylko jedną ofertę na zadanie nr 1.