Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 405 NA ODC. NIEMODLIN-WYDROWICE OD KM 0+304,21 DO KM 0+700,00 ORAZ NA ODC. TUŁOWICE-TUŁOWICE MAŁE W KM 3+500 DO KM 4+918

Strona archiwalna

 

Ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 13 w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 20.06.2017 r.
Ogłoszenie o sprostowaniu z informacjami, które stanowią jedną całość z ogłoszeniem o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 22.06.2017 r.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.06.2017 r. pod numerem 537383-N-2017.


Uwaga!
Dnia 20.07.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 i odpowiedziami na pytania 1 oraz usunięto starą i dodano nową wersję papierową jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2:

PDF08zmspec2www.pdf

2. Pismo z odpowiedziami na pytania 1:

PDF08odppytwww.pdf

3. Nowa wersja papierowa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:

DOC3a_08jedzn.doc


Uwaga!
Dnia 14.07.2017 r. dodano pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1 i dodatkową dokumentację projektową.

1. Pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF08odppytzmspec1www.pdf

2. Dodatkowa dokumentacja projektowa:

ZIPdokprojdod.zip


Uwaga!
Dnia 26.06.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dodatkową wersję papierową jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia i nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF08zmspecwww.pdf

2. Dodatkowa wersja papierowa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:

-

3. Nowe strony specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF0_08specstr11.pdf
PDF0_08specstr29.pdf


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_08ogłozamwwwUPUE.pdf

2. Ogłoszenie o sprostowaniu - Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej:

PDF00_08ogłozmogłwwwUPUE.pdf

3. Ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Zamówień Publicznych:

PDF00_08ogłozamwwwBZP.pdf

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_08specwww.pdf

5. Formularz oferty:

DOC1_08oferta.doc

6. Zbiorcze zestawienie wartości, kosztorys ofertowy i formularz cenowy:

DOC2_08zbiorzest.doc
XLS2a_08kosztofodc1.xls
DOC2b_08formcenodc2.doc

7. Oświadczenie własne wykonawcy - formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

ZIP3_08jedz.zip

8. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ):

PDF4_08instrwypjedz.pdf

9. Instrukcja - elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD:

PDF4a_08instrelektrnarzwypjedz.pdf

10. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_08listapodm.doc

11. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_08wzórzobow.doc

12. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_08wykrob.doc

13. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

DOC8_08wykos.doc

14. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_08wykpot.doc

15. Projekt umowy:

PDF10_08projum.pdf

16. Dokumentacja projektowa:

ZIP11_08dokproj.zip
ZIP11_08dokprojoperat.zip
ZIP11_08dokprojpb1.zip
ZIP11_08dokprojpb10.zip
ZIP11_08dokprojpb11.zip
ZIP11_08dokprojpb12.zip
ZIP11_08dokprojpb13.zip
ZIP11_08dokprojpb14.zip
ZIP11_08dokprojpb2.zip
ZIP11_08dokprojpb3.zip
ZIP11_08dokprojpb4.zip
ZIP11_08dokprojpb5.zip
ZIP11_08dokprojpb6.zip
ZIP11_08dokprojpb7.zip
ZIP11_08dokprojpb8.zip
ZIP11_08dokprojpb9.zip
ZIP11_08dokprojpw1.zip
ZIP11_08dokprojpw2a.zip
ZIP11_08dokprojpw2b.zip
ZIP11_08dokprojpw3.zip
ZIP11_08dokprojpw4a.zip
ZIP11_08dokprojpw4b.zip
ZIP11_08dokprojpw5.zip
ZIP11_08dokprojpw6a.zip
ZIP11_08dokprojpw6b.zip
ZIP11_08dokprojpw7a.zip
ZIP11_08dokprojpw7b.zip
ZIP11_08dokprojpw7c.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP12_08spectech.zip

18. Program funkcjonalno-użytkowy:

ZIP13_08progfunkużyt.zip