Przejdź do treści strony WCAG

ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO – DROGA WOJEWÓDZKA NR 418 UL. GŁUBCZYCKA W M. KĘDZIERZYN-KOŹLE - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego – droga wojewódzka nr 418 ul. Głubczycka w m. Kędzierzyn-Koźle” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

- za cenę: 795.460,43 PLN brutto i gwarancję jakości 5 lat.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn – Koźle, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce – otrzymała 86,51 punktów, w tym:
- 46,51 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
2) oferta nr 1: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów – otrzymała 78,77 punktów, w tym:
- 38,77 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

 

 

Dnia 23.06.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFRozbudowa KKoźle-ul.Głubczycka - ZP-2.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku).

Strona archiwalna ROZBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO – DROGA WOJEWÓDZKA NR 418 UL. GŁUBCZYCKA W M. KĘDZIERZYN-KOŹLE