Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. KĘDZIERZYN-KOŹLE W CIĄGU UL. KŁODNICKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWAŃ-

Strona archiwalna

 

Dnia 28.06.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF20ZP-2.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 W M. KĘDZIERZYN-KOŹLE W CIĄGU UL. KŁODNICKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWAŃ


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle w ciągu ul. Kłodnickiej wraz z przebudową skrzyżowań" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą - ofertę nr 1 wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LARIX" Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec z ceną 1.801.491,76 PLN brutto i zadeklarowanym okresem gwarancji 5 lat.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 60,00 punktów,
2) "okres gwarancji" - 40,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 2 - konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPÓŁKA Z O.O., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle i PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce otrzymała 79,19 punktów, w tym:
a) "cena" - 39,19 punktów,
b) "okres gwarancji" - 40,00 punktów,
2) oferta nr 3 - P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów otrzymała 87,15 punktów, w tym:
a) "cena" - 47,15 punktów,
b) "okres gwarancji" - 40,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.