Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ŁĄCZĄCEGO DROGI WOJEWÓDZKIE 494 I 487 W MIEJSCOWOŚCI OLESNO"-

Strona archiwalna

 

Dnia 29.06.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF15ZP-2_.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYKONANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO ŁĄCZĄCEGO DROGI WOJEWÓDZKIE 494 I 487 W MIEJSCOWOŚCI OLESNO"


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w miejscowości Olesno"" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano uznając za najkorzystniejszą - ofertę nr 1 wykonawcy: Pracownia Projektowa "PROKOM" mgr inż. Kazimierz Kurowski, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole z ceną 166.050,00 PLN brutto i zadeklarowanym doświadczeniem projektanta drogowego w postaci 2 dodatkowych projektów.

Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 60,00 punktów,
2) "doświadczenie projektanta drogowego" - 40,00 punktów.

Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, gdyż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę

.