Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. KRAPKOWICE - UL. PRUDNICKA, W KM 17+142 - KM 17+392 WRAZ Z WYMIANĄ WARSTW BITUMICZNYCH NA ODCINKU 640 M NA POŁOWIE JEZDNI-

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Krapkowice – ul. Prudnicka, w km 17+142 – 17+392 wraz z wymianą warstw bitumicznych na odcinku 640 m na połowie jezdni”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

za cenę: 412.711,90 PLN brutto, udzieleniem gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty odbioru zamówienia oraz 45-dniowym terminem wykonania zamówienia (do dnia podpisania umowy).

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 20,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
- 20,00 punktów w kryterium „termin wykonania
 
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni  –  jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


 Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) Oferta nr 2 – Konsorcjum: Lider – EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin, partner – VIAPOL Sp. z o.o., ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin otrzymała 98,31 punktów, w tym:
   - 58,31 punktów w kryterium „cena”,
   - 20,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”,
   - 20,00 punktów w kryterium „termin wykonania”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 04.07.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF18ZP-2_.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 409 W M. KRAPKOWICE - UL. PRUDNICKA, W KM 17+142 - KM 17+392 WRAZ Z WYMIANĄ WARSTW BITUMICZNYCH NA ODCINKU 640 M NA POŁOWIE JEZDNI