Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 W M. BYCZYNA.

Strona archiwalna

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Byczyna”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

„REMOST”
Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek
Spółka Jawna
ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

za cenę 1.589.767,09 PLN brutto i udzieleniem gwarancji jakości na okres 5 lat od daty odbioru zamówienia.
 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium ,,cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.


    Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) Oferta nr 2Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
     ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 93,19  punktów, w tym:
     - 53,19 punktów
w kryterium ,,cena”,
     - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

2) Oferta nr 3P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów   
   otrzymała 89,57 punktów, w tym:
   - 49,57 punktów w kryterium ,,cena”,
   - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 13.07.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF20170713 zbiorcze zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 487 W M. BYCZYNA