Przejdź do treści strony WCAG

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA OPOLA DO UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYWORY.

Strona archiwalna

 

W dniu 23.08.2017 r. zamieszczono poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

        Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od granicy miasta Opola do ul. Polnej w miejscowości Przywory”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

za cenę: 1.255.289,51 PLN brutto oraz udzieleniem gwarancji jakości na okres 5 lat.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni  –  jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) Oferta nr 7TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle otrzymała 98,83 punktów, w tym:
     - 58,83 punktów w kryterium „cena”,
     - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
2) Oferta nr 6Konsorcjum: Lider – EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1,  47-320 Gogolin; partner – VIAPOL Sp. z o.o., ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin otrzymała 94,79 punktów, w tym:
     - 54,79 punktów w kryterium „cena”,
     - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
3) Oferta nr 4REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna – ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno otrzymała 93,94 punktów, w tym:
     - 53,94 punktów w kryterium „cena”,
     - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
4) Oferta nr 3P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  otrzymała 92,09 punktów, w tym:
        - 52,09 punktów w kryterium „cena”,
        - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.
5) Oferta nr 5ADAC-LEWAR Sp. z o.o., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń  otrzymała 92,02 punktów, w tym:
         - 52,02 punktów w kryterium „cena”,
         - 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dnia 04.08.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFzabiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 423 NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA OPOLA DO UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYWORY