Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 W M. KIETRZ DO GRANICY WOJEWÓDZTWA"

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 08.08.2017 r.

Jednocześnie informuje się, że w dniu 10.08.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.08.2017 r. pod numerem 567679-N-2017.

UWAGA nr 1:

W dniu 18.08.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu: pismo z informacją o zmianie załącznika oraz nowy, poprawiony i obowiązujący załącznik nr 1a - kryterium oceny ofert.doc (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej).

UWAGA NR 2:
W dniu 23.08.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu:
1. Pismo z informacją o: zmianie warunku, zmianach w ogłoszeniach o zamówieniu, dodaniu nowego (zmienionego)-obowiązującego załącznika.
2. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.
3. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zmienioną i obowiązującą stronę nr 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 8 – wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat (stary, nieaktualny usunięto ze strony internetowej zamawiającego).

UWAGA NR 3:
W dniu 15.09.2017 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia oraz umieszczono je w załączeniu.
Ponadto zamieszczono poniżej w załączeniu:
1) pismo ze zmianami w SIWZ, ogłoszeniach o zamówieniu oraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert,
2) sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE,
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP,
4) zmienioną i obowiązującą stronę nr 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
5) zmienioną i obowiązującą stronę nr 49 i 50 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 27.09.2017 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.09.2017 r. o godz. 10:15.

Załączniki:

PDFProjekt Kietrz - nowa strona 49 i 50 SIWZ - dodane 15.09.2017r.pdf
PDFProjekt Kietrz - nowa strona nr 14 SIWZ - dodane 15.09.2017.pdf
PDFProjekt Kietrz - ogł. o zmianie ogłoszenia - dodane 15.09.2017r.pdf
PDFProjekt Kietrz - pismo ze zmianami dodane 15.09.2017r..pdf
PDFProjekt Kietrz - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE - dodane 15.09.2017r.pdf
 

PDFProjekt Kietrz - ogł. o zm. ogłoszenia - dodane 23.08.2017r.pdf
PDFProjekt Kietrz - pismo ze zm. warunku - dodane 23.08.2017r.pdf
PDFProjekt Kietrz - sprostowanie do ogł. UE - dodane 23.08.2017r.pdf
PDFProjekt Kietrz - zmieniona str. nr 2 SIWZ - dodana 23.08.2017r.pdf
PDFProjekt Kietrz - zmieniona str. nr 7 SIWZ - dodana 23.08.2017r.pdf
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 08 - wykaz usług - zmieniony -dod. 23.08.2017r.doc
 

PDFProjekt Kietrz - pismo ze zm. zał. 18.08.2017r.pdf
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 01a - kryterium oceny ofert - NOWY dodany 18.08.2017r.doc
 

PDFProjekt Kietrz - ogłoszenie o zam. BZP.pdf
PDFProjekt Kietrz - ogłoszenie op. w DzUUE.pdf
PDFProjekt Kietrz - SIWZ.pdf
PDFProjekt Kietrz - sprostowanie do ogł. op. w DzUUE.pdf
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 01 - formularz oferty.doc

XLSProjekt Kietrz Zał. nr 02 - formularz cenowy.xls
ZIPProjekt Kietrz Zał. nr 03 - espd-request.zip
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 03a - oświadczenie JEDZ.doc
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 04a - instrukcja elektron. narzędzie do wypełn. JEDZ-ESPD.pdf
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 05 - oświadczenie o przynależności do gr kapit.doc
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 06 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 07 - projekt umowy.doc

DOCProjekt Kietrz Zał. nr 09 - wykaz osób.doc
DOCProjekt Kietrz Zał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.doc
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 11 - harmonogram.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHProjekt Kietrz Zał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 19 - oświadczenie projektanta.pdf
PDFProjekt Kietrz Zał. nr 20 - protokół przek. dok. powyk.pdf
JPEGProjekt Kietrz Zał. nr 21 - mapa 1.jpeg
JPEGProjekt Kietrz Zał. nr 21 - mapa 2.jpeg