Przejdź do treści strony
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 451 W M. NAMYSŁÓW Z PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW DO STREF EKONOMICZNYCH” - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych” - z podziałem na zadania” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejsze oferty firm na:

Zadanie nr 1 (oferta nr 1):

Zbigniew Kaczor Nadzór i Projektowanie ul. Dworska 14, 45-749 Opole - za cenę: 3.444,00 PLN brutto i czasem reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego – branży elektroenergetycznej  - 1 godzina, oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 60,00 punktów – „cena”,

- 40,00 punktów – „czas reakcji”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) gdyż złożono tylko jedną ofertę na zadanie nr 1.

 

Zadanie nr 2 (oferta nr 2):

Zakład Usług Budowlanych PROEKO Marek Mazur ul. Daszyńskiego 70 46-060 Prószków - za cenę: 5.658,00 PLN brutto i czasem reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego – branży sanitarna  - 1 godzina , oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 60,00 punktów – „cena”,

- 40,00 punktów – „czas reakcji”.

Podpisanie umowy z  wybranym wykonawcą może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) gdyż złożono tylko jedną ofertę na zadanie nr 2.

 

 

 

Dnia 17.08.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZP - 2 zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów z przebudową zjazdów do stref ekonomicznych" - z podziałem na zadania

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2017
  przez: Sylwia Popczyk
 • opublikowano:
  17-08-2017 14:44
  przez: Sylwia Popczyk
 • zmodyfikowano:
  29-08-2017 12:25
  przez: Sylwia Popczyk
 • podmiot udostępniający:
  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  odwiedzin: 927
Dane jednostki:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole
ul. Oleska 127
NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 459 18 00
fax: 77 458 13 52
e-mail: kancelaria@zdw.opole.pl
strona www: zdw.opole.pl