Przejdź do treści strony WCAG

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. KROGULNA

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 21 oraz ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 01.09.2017 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 05.09.2017 r. przekazano  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia opublikowanego w DzUUE oraz umieszczono je poniżej w załączeniu. W załączonym sprostowaniu dodano dodatkowe informacje, które stanowią jedną całość.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.09.2017 r. pod numerem 583198-N-2017

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP.pdf
PDFSIWZ - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania - rozbudowa dw nr 454 w m. Krogulna.pdf
DOCZał. nr 01 - formularz oferty.doc
DOCZał. nr 01a - kryterium oceny ofert.doc
XLSZał. nr 02 - formularz cenowy.xls
ZIPZał. nr 03 - JEDZ espd-request.zip
DOCZał. nr 03a - edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
PDFZał. nr 04 - instrukcja JEDZ.pdf
PDFZał. nr 04a - instrukcja elektron. narzędzie do wypełn. JEDZ-ESPD.pdf
DOCZał. nr 05 - ośw. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc
DOCZał. nr 06 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc
PDFZał. nr 07 - projekt umowy.pdf
DOCZał. nr 08 - wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat.doc
DOCZał. nr 09 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
PDFZał. nr 10 - oświadczenie o zatrudnieniu.pdf
PDFZał. nr 11 - harmonogram prac projektowych.pdf
PDFZał. nr 12 - przykład kosztorysu ofertowego.pdf
PDFZał. nr 13 - przykład przedmiaru robót.pdf
PDFZał. nr 14 - przykład kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 15 - przykład założeń do kosztorysu inwestorskiego.pdf
PDFZał. nr 16 - przykład kalkulacji cen jednostkowych.pdf
PDFZał. nr 17 - parametry odwiertów.pdf
ATHZał. nr 18 - przykład pliku w NORMIE.ath
PDFZał. nr 19 - oświadczenie projektanta Załącznik nr 2 do Umowy.pdf
PDFZał. nr 20 - protokół przekazania dokumentacji powykonawczej.pdf
ZIPZał. nr 21 - mapa.zip