Przejdź do treści strony WCAG

Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018 - w podziale na zadania.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018 – w podziale na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1

   ofertę nr 2 złożoną przez:
   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
   „LARIX” Sp. z o.o.
   ul. Klonowa 11
   42-700 Lubliniec

   za cenę865.305,00 PLN brutto.
 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryterium oceny ofert „cena” 100,00 punktów.

- na zadanie nr 2

   ofertę nr 2 złożoną przez:
   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
   „LARIX” Sp. z o.o.
   ul. Klonowa 11
   42-700 Lubliniec

   za cenę: 605.713,50 PLN brutto.

   Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  kryterium oceny ofert „cena”  100,00 punktów.

- na zadanie nr 3

   ofertę nr 2 złożoną przez:
   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
   „LARIX” Sp. z o.o.
   ul. Klonowa 11
   42-700 Lubliniec

   za cenę: 721.087,50 PLN brutto.
  
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryterium oceny ofert  „cena” 100,00 punktów.

Podpisanie umów z  wybranymi wykonawcami, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie nr 1, 2 i 3, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
 
Na zadanie nr 1

      Oferta nr 1Kopalnia Soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna, Al. 1000-lecia 2, 62-650 

      Kłodawa otrzymała w kryterium oceny ofert „cena” 98,95 punktów.

Na zadanie nr 2

      Oferta nr 1Kopalnia Soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna, Al. 1000-lecia 2, 62-650
      Kłodawa
otrzymała w kryterium oceny ofert „cena” 98,95 punktów.

Na zadanie nr 3

      Oferta nr 1Kopalnia Soli „KŁODAWA” Spółka Akcyjna, Al. 1000-lecia 2, 62-650
      Kłodawa
otrzymała w kryterium oceny ofert „cena” 98,95 punktów.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 12.09.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF20170912 zbiorcze zestawienie ofert.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ Z ANTYZBRYLACZEM DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 - W PODZIALE NA ZADANIA