Przejdź do treści strony WCAG

Sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 w podziale na zadania.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

                        Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2017/2018 i 2018/2019 w podziale na zadania”, przeprowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego,  wybrano uznając za najkorzystniejszą:

- na zadanie nr 1

   ofertę nr 2 złożoną przez:
   Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni i Andrzej Król
   ul. Strzelecka 53a
   45-525 Opole
  

   za cenę 138.744,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem realizacji dostaw
   wynoszącym 1 dzień roboczy.
 
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

- na zadanie nr 2

   ofertę nr 2 złożoną przez:
   Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni i Andrzej Król
   ul. Strzelecka 53a
   45-525 Opole
 

   za cenę: 75.940,20 PLN brutto i zadeklarowanym terminem realizacji dostaw
   wynoszący 1 dzień roboczy.

   Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w 
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

- na zadanie nr 3

   ofertę nr 1 złożoną przez:
   USŁUGI TRANSPORTOWE Bernard Kus
   ul. Rynek 15/37
   46-300 Olesno

   za cenę: 126.075,00 PLN brutto i zadeklarowanym terminem realizacji dostaw wynoszącym 1 dzień roboczy.
  
    Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w  
kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
- 60,00 punktów w kryterium „cena”,
- 40,00 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

Podpisanie umów z  wybranymi wykonawcami, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie nr 1, 2 i 3, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Pozostałe oferty złożone przez wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
 
Na zadanie nr 1

      Oferta nr 4Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert
      Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
otrzymała 78,45 punktów, w tym:
      - 45,12 punktów w kryterium „cena”,
      - 33,33 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

       Oferta nr 3Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
       ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 54,30 punktów, w tym:
        - 27,63 punktów  w kryterium „cena”,
        - 26,67 punktów  w kryterium „czas realizacji dostawy”.

Na zadanie nr 2

      Oferta nr 4Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert
      Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
otrzymała 68,61 punktów, w tym:
       -  35,28 punktów w kryterium „cena”,
       -  33,33 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

      Oferta nr 3Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
      ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 50,64 punktów, w tym:
       - 23,97 punktów w kryterium „cena”,
       - 26,67 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.


Na zadanie nr 3

      Oferta nr 2Firma Handlowa „EURO-STANDARD” S.C. Antoni i Andrzej Król,
      ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole
otrzymała 94,91 punktów, w tym:
      - 54,91 punktów w kryterium „cena”,
      - 40,00 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

     Oferta nr 4Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,
     ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
otrzymała 68,47 punktów, w tym:
     - 35,14 punktów w kryterium „cena”,
     - 33,33 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

     Oferta nr 3Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.,
     ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
otrzymała 66,28 punktów, w tym:
     - 39,61 punktów w kryterium „cena”,
     - 26,67 punktów w kryterium „czas realizacji dostawy”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dnia 14.09.2017 r. zamieszczono poniżej w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF20170914 zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni  od daty ukazania się powyższej informacji  (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH ZIMOWYCH 2017/2018 I 2018/2019 W PODZIALE NA ZADANIA