Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYCINKA DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU KOCURY-DOBRODZIEŃ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI-

Strona archiwalna

 

Dnia 14.09.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDF33ZP-2_.pdf


Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

WYCINKA DRZEW WRAZ Z KARCZOWANIEM PNI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 NA ODCINKU KOCURY-DOBRODZIEŃ Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury-Dobrodzień z nabyciem drewna uzyskanego z wycinki" przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 4 wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JOHNY-TRANS" Janusz Mirowski, ul. Okrężna nr 16, 42-280 Częstochowa z ceną 18.360,26 PLN brutto i zadeklarowanym skróceniem terminu wykonania zamówienia 7 dni.
Wyżej wymieniony wykonawca spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:
1) "cena" - 60,00 punktów,
2) "skrócenie terminu wykonania zamówienia" - 40,00 punktów.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:
1) oferta nr 1 - Bilpol Kużaj sp. k., ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów otrzymała 63,83 punktów, w tym:
a) "cena" - 23,83 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia" - 40,00 punktów,
2) oferta nr 2 - P.H.U. "ADT" Adam Dygudaj, Pacanów 16, 42-140 Panki otrzymała 45,85 punktów, w tym:
a) "cena" - 22,99 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia" - 22,86 punktów,
3) oferta nr 3 - K.W.A.K Mariusz Kwaśniok, ul. Kręta 20, 42-714 Lisów otrzymała 15,96 punktów, w tym:
a) "cena" - 15,96 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia" - 0,00 punktów,
4) oferta nr 5 - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE WER Sp. z o.o., ul. Ks. P. Gołąba 21, Schodnia, 46-040 Ozimek otrzymała 72,00 punktów, w tym:
a) "cena" - 32,00 punktów,
b) "skrócenie terminu wykonania zamówienia" - 40,00 punktów.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.