Przejdź do treści strony WCAG

inspektor WD

Strona archiwalna

 

Załącznik nr 3

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 ul. Oleska 127
45-231 Opole

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

inspektor
w Wydziale Utrzymania Dróg
 (określenie stanowiska )

1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a)    wykształcenie:  wyższe  budowlane - specjalność mostowa,
b)    staż pracy: co najmniej 3 lata,
c)    obywatelstwo: polskie, 
d)    niekaralność za przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie,
e)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f)    nieposzlakowana opinia,
g)    umiejętność sporządzania i oceny projektów organizacji ruchu drogowego,
h)    znajomość przepisów prawa wynikających z:
•    ustawy o samorządzie województwa, powiatowym, gminnym,
•    ustawy o drogach publicznych,
•    ustawy Prawo budowlane,
•    ustawy Prawo o ruchu drogowym
•    kodeksu postępowania administracyjnego.
•    rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych
•    rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
i)    prawo jazdy kat. B – posiadanie praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu,
j)    umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz AutoCAD. 
2.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
-  znajomość programu do kosztorysowania Norma,
- znajomość zagadnień inżynierii ruchu drogowego,
-  umiejętność pracy w zespole,
-  samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
-  komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
-  zdolność analitycznego myślenia.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-    realizacja zadań w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
-    wykonywanie okresowych kontroli drogowych obiektów inżynierskich poprzez wykonywanie przeglądów bieżących i podstawowych oraz rozszerzonych,
-    realizacja wniosków, zaleceń i decyzji wynikających z przeglądu stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich,
-    gromadzenie danych w zakresie funkcjonowania i uszkodzeń drogowych obiektów inżynierskich,  
-    prowadzenie zbiorczej ewidencji drogowych obiektów inżynierskich,
-    prowadzenie spraw administracyjnych związanych z ochroną drogowych obiektów inżynierskich, w tym w zakresie wprowadzania ograniczeń w ruchu oraz wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
-    archiwizacja dokumentów związanych z działalnością wydziału,
-    ocena projektów organizacji ruchu,
-    prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego,
-    prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością  Oddziałów  Terenowych w   zakresie gospodarki  mostowej,
-    opracowywanie planów w zakresie przebudowy, budowy i modernizacji obiektów mostowych oraz bieżącego utrzymania,
-    współudział w przygotowaniu zleceń na opracowanie dokumentacji dla przebudowy i remontów w uzgodnieniu z Oddziałami Terenowymi,
-    przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej  remontów mostów oraz ich  sprawdzanie odbieranie względnie współudział w odbiorze. 
-    udział w komisji odbiorów końcowych robót mostowych, analiza zgodności z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zgodności stosowanej technologii oraz oceny jakości wykonywanych robót z analizą kosztów,
-    uzgadnianie prowadzenia urządzeń obcych przez obiekty mostowe,
-    kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych i nadzór nad pracą inspektorów mostowych w Oddziałach Terenowych,
-    nadawanie / usuwanie Jednolitych Numerów Inwentarzowych obiektom mostowym,
-    udział w dyżurach akcji zimowej.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 
     - dokonywanie objazdów dróg w celu dokonania wizji lokalnej w terenie,
     - prowadzenie samochodu służbowego (osobowego do 3,5 t),
    - praca biurowa z obsługą monitora ekranowego;
    - uczestniczenie w akcji zimowego utrzymania dróg (możliwa praca w nocy, w niedziele i święta);
5. W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekracza 6 %.
6.  Wymagane dokumenty:
I. Niezbędne
a)    list motywacyjny wraz z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail,
b)    kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór do pobrania w zakładce Praca – formularze do pobrania), 
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 
d)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 
e)    oświadczenie o posiadaniu wymaganego obywatelstwa,
f)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
g)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
II. Dodatkowe - dotyczy kandydatów, którzy takie dokumenty posiadają:
a)    kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
b)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe,
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje lub uprawnienia do wykonywania określonego zawodu,
d)    kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor – mosty - w Wydziale Utrzymania Dróg” na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127; 45 231 Opole. 
Zamknięte koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w Kancelarii pok.10, w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 
8.  Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 2.10.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane.
9.  W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i testy sprawdzające.
O terminie ich przeprowadzenia kandydaci, wyłonieni po pierwszym etapie rekrutacji – sprawdzeniu złożonych dokumentów pod względem formalnym – zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo lub listownie.
10.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.