Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA INWESTYCJI ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU OD KM 5+954 DO KM 6+950 W M. RACŁAWICE ŚLĄSKIE

Strona archiwalna

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr od 1 do 16 oraz ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono poniżej w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 02.10.2017 r. pod numerem 592883-N-2017.


Uwaga!
Dnia 06.10.2017 r. dodano pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary i dodano nowy wykaz badań laboratoryjnych kontrolnych.

1. Pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PDF12zmspecwww.pdf

2. Nowy wykaz badań laboratoryjnych kontrolnych:

XLS2_12wykbadlabn.xls


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu:

PDF00_12ogłozamwww.pdf

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

PDF0_12specwww.pdf

3. Formularz oferty:

DOC1_12oferta.doc

4. Wykaz badań laboratoryjnych:

-

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

DOC3_12ośwart25awykl.doc

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

DOC4_12ośwart25awar.doc

7. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

DOC5_12listapodm.doc

8. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego:

DOC6_12wzórzobow.doc

9. Wykaz głównych usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat:

DOC7_12wykusł.doc

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

DOC8_12wykos.doc

11. Wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia:

DOC9_12wykpot.doc

12. Projekt umowy:

PDF10_12projum.pdf

13. Zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego:

PDF11_12zakrczynności.pdf

14. Zadania inżyniera projektu:

PDF12_12zadinżproj.pdf

15. Przedmiar robót:

ZIP13_12przedmrob.zip

16. Dokumentacja projektowa (załącznik nr 14):

ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-pb.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-pw.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-1.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-2.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-3.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-rsm-cz-4.zip
ZIPzal-nr-12-dokumentacja-projektowa-uzgodnienia.zip
ZIP4-rsm-proj-budowlany-most-dodany-11052017r.zip
ZIP5-decyzja-srodowiskowa-dodana-11052017r.zip

17. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

ZIP15_12spectech.zip

18. Oświadczenie o zatrudnieniu:

DOC16_12ośwzatrud.doc