Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W M. OZIMEK - Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano uznając za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

- za cenę: 491.173,37 PLN brutto i gwarancją jakości 5 lat.

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała w kryteriach oceny ofert 100,00 punktów, w tym:

- 60,00 punktów w kryterium „cena”,

- 40,00 punktów w kryterium „gwarancja jakości”.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Pozostałe oferty wykonawców otrzymały następujące ilości punktów w kryteriach oceny ofert:

1) oferta nr 3 REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek K. Mrozek Spółka jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno  otrzymała 92,51 punktów, w tym:

- 52,51 pkt w kryterium „cena oferty”,

- 40,00 pkt w kryterium „gwarancja jakości”,

2) oferta nr 1 – P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  otrzymała 87,35 punktów, w tym:

- 47,35 pkt w kryterium „cena oferty”,

- 40,00 pkt w kryterium „gwarancja jakości”.

 

 

 

Dnia 05.10.2017 r. zamieszczono w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZP-2 - zestawienie ofert.pdf
 

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w poniższym linku):

Strona archiwalna PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 463 W M. OZIMEK